§I. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy https://ultraviolet.com.pl (dalej występujący jako ULTRAVIOLET lub zamiennie Sklep) prowadzony jest przez PHMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Altowej 19a, 02-386, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod Nr KRS 0000998351, NIP: 7011111184, REGON 523449258 (dalej zwanym ULTRAVIOLET bądź́ zamiennie Sprzedający).
 2. Regulamin określa w szczególności: zasady oraz warunki zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego ULTRAVIOLET oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę̨, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta klienta oraz świadczenia usług dodatkowych, za pośrednictwem portalu internetowego, a także warunki zawierania i rozwiazywania umów sprzedaży. 
 3. Dane kontaktowe do kontaktu ze Sprzedającym to adres e-mail: info@ultraviolet.com.pl. 

§II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a Sprzedający pełni pozycję usługodawcy w rozumieniu wskazanego aktu prawnego. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art.221 Ustawy kodeks cywilny (cyt. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową). 
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność́ prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność́ gospodarczą lub zawodową. 
 3. Klient – Przedsiębiorca, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie. 
 4. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie. 
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. 
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 13. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ultraviolet.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

§III. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedającego wyłącznie Przedsiębiorcom, którzy w dowolnej formie zadeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep. 
 2. Towar eksponowany w Sklepie (obejmuje towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Ustawy kodeks cywilny. Każdorazowo złożone zamówienie wymaga potwierdzenia ze strony Sprzedającego. 
 3. Klientem Sklepu może zostać Przedsiębiorca, który uprzednio dokonał rejestracji w Sklepie poprzez formularz rejestracyjny Sklepu. 
 4. Każdy Klient powinien zapoznać się z regulaminem Sklepu. 
 5. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 6. Każdorazowe złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 
 7. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedający podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedający wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub poprzez osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej. 

§IV. Warunki zakupów i zawarcia umowy sprzedaży

 1. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie Konta klienta. Rejestracja Konta jest bezpłatna, ale możliwa jedynie dla Przedsiębiorców. Rejestracja wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane. Po wypełnieniu formularza wniosek jest rozpatrywany przez Sprzedającego i po pozytywnej weryfikacji jest akceptowany. O tym fakcie Klient informowany jest na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień. 
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@ultraviolet.com.pl.
 5. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sprzedający oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, przepełnionymi skrzynkami pocztowymi klientów, awariami łącz internetowych, klęskami żywiołowymi itp.). 
 6. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone do koszyka w niedziele i święta otrzymują bieg najbliższego dnia roboczego. 
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Sprzedającego. 
 8. Ceny produktów są wyświetlane jedynie Klientom zalogowanym, a tym samym posiadającym Konto w Sklepie. 
 9. Wszystkie ceny produktów podawane w Sklepie są wyrażone jednostkowo w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT oraz kosztów wysyłki. Dopiero w Koszyku doliczany jest podatek VAT. 
 10. Sprzedający podaje ceny jednostkowe produktów, ale zastrzega sobie prawo do sprzedaży produktów tylko w pakietach po kilka sztuk (np. wielokrotność 5 sztuk). 
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. 
 12. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Faktura VAT przesyłana jest klientowi po realizacji zamówienia (spakowaniu i wysłaniu firmą kurierską) w formie załącznika poczty e-mail na adres podany przez Klienta w jego Koncie. 
 13. Zawartość́ Sklepu prezentuje aktualną ofertę̨ towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep na prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep (ULTRAVIOLET) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia. 
 14. Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość. 
 15. Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 16. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 3 dni roboczych.

§V. Płatności

 1. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać formę płatności:
  • zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU.
   Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności PayU.
   Sprzedający dolicza prowizję 2,5% od kwoty zamówienia za z systemy płatności PayU.
  • zapłata przelewem tradycyjnym na konto Sprzedającego.
   Kupujący realizuje przelew na konto Sprzedawcy w banku Alior Bank na numer konta bankowego 40249000050000453072086561. W tytule przelewu Kupujący wpisuje numer zamówienia.
   Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie bankowym Sprzedającego. 
  • zapłata za pobraniem od przedstawiciela firmy kurierskiej dostarczającego Zamówienie. Realizacja Zamówienia następuje natychmiastowo po zawarciu Umowy Sprzedaży
 3. Na każdy sprzedany Towar Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. 
 5. Sklep ma prawo anulować zamówienie, jeśli nie zostanie opłacone w terminie. 

§VI. Dostawa i zwroty

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej.
 3. Sprzedający wskazuje, że:
  • z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta,
  • przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
   • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
   • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
   • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§VII. Reklamacje i gwarancje

 1. Reklamacje należy składać́ poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz odesłanie go wraz z reklamowanym Towarem na adres: XXXXX.
 2. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z formularzem reklamacyjnym przez Sprzedającego.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zaoferuje do wyboru zamiennik, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. 
 4. Zakupione Towary mogą być objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta lub dystrybutora. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.

§VIII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).
 2. Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 3. Sprzedający zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 5. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedającego lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedającego.
 6. Szczegóły przetwarzania danych osobowych zostały opisane w dokumencie Polityka Prywatności. 

§IX. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do: 
  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego, 
  • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach. 
 2. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Najnowsza wersja Regulaminu zawsze znajduje się w zakładce Regulamin na stronie Sklepu https://ultraviolet.com.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują̨ przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

Załącznik 1: Formularz reklamacji